Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

URODZENIE DZIECKA, REJESTRACJA OSOBIŚCIE

 • TERMIN ZAŁATWIENIA: 14 dni od daty urodzenia dziecka.

 • MIEJSCE ZAŁATWIENIA: urząd stanu cywilnego właściwy dla miejsca urodzenia dziecka.

 • Jeżeli żadne z rodziców dziecka nie ma miejsca zamieszkania na obszarze właściwości usc, zgłoszenia urodzenia dziecka można dokonać w usc rodziców lub jednego z nich.

 • WYMAGANE DOKUMENTY:

 • pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka wystawione przez placówkę służby zdrowia,

 • dokumenty stwierdzające tożsamość rodziców (dowód osobisty lub paszport),

 • małżeństwa rodziców, wydany przez usc, który sporządził akt.

 • Nie jest wymagany odpis skrócony aktu sporządzonego w tym samym usc.

 • WYMAGANE CZYNNOŚCI I UZYSKANE DOKUMENTY:

 • osobiste stawienie się matki lub ojca w usc,

 • oświadczenie ustne rodziców o dla dziecka,

 • sporządzenie aktu urodzenia dziecka, wynika z aktu małżeństwa rodziców,

 • podpisanie aktu urodzenia dziecka przez zgłaszającego i kierownika usc,

 • wydanie odpisów skróconych aktu urodzenia w 3 egzemplarzach.

 • Strona może działać przez , chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.

 • WYMAGANE OPŁATY

 • Rejestracja urodzenia nie podlega opłacie skarbowej.

  OKOLICZNOŚCI:

 • Rodzice dziecka lub matka dziecka są obywatelami Polski,

 • Dziecko urodziło się w placówce służby zdrowia,

 • Zgłoszenie w usc właściwym dla miejsca urodzenia,

 • Rodzice dziecka są małżeństwem

 • Przy rejestracji dziecka obecni są ojciec, matka lub oboje rodziców.

PODSTAWA PRAWNA:

 • Art.40,41 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688, ze zm.),

 • Art. 62, 88, 89(1)u stawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, ze zm.),

 • Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, ze zm.).